Sök på webbplatsen

Sök på webbplatsen

Sök igen

Din sökning på Samordningsförbund fick 34 träffar inom Hela webbplatsen

 • Stöd för utvärdering av samordningsförbundens insatser - Inspektionen för socialförsäkringen

  Stöd för utvärdering av samordningsförbundens insatser - Rapport 2011:14 Sedan år 2004 finns en permanent möjlighet till samverkan mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen hälso- och sjukvård (landstingen) och ... om effekterna av de insatser som erbjuds är i det närmaste obefintlig och att behovet av kontrollerade studier i syfte att öka kunskapen är stor. Detta har ...

 • Utvärdering av samordningsförbundens verksamhet - Inspektionen för socialförsäkringen

  (ISF) ska utvärda samordningsförbundens organisering och verksamhet. Granskningen är ett regeringsuppdrag. Bakgrund - Samordningsförbund är en organisationsform som gör det möjligt för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommuner och landsting att samverka och samordna sina resurser. Syftet är att se till att personer som behöver stöd av flera samhällsinstanser ska få ...

 • Samverkan inom socialförsäkringen - Inspektionen för socialförsäkringen

  Samverkan inom socialförsäkringen - En sammanställning av uppföljnings- och utvärderingsrapporter inom verksamheter finansierade med samverkansmedel - Rapport 2010:2 Ansvaret för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen ... på samordningsförbunden. De bör i stället åläggas att producera relevant och tillförlitlig statistik, så att oberoende utvärderingar kan göras av andra. ...

 • 2961 3isf granskningsplan 2018 web

  isf Dnr 2018-011 Granskningsplan 2018 Granskningsplan 2018 Dnr 2018-0011 - En ... samordningsförbundens verksamhet ... 16 - Försäkringskassans processföring ... 17 3 Förmåner till barn och familjer ... 19 3.1 Pågående granskningar ... 19 Försäkringskassans handläggning av familjeförmåner inom EU ... 19 Innehåll Uppföljning av 2016 års reform om underhållsbidrag och underhållsskyldighet ...

 • 6594 3isf granskningsplan 2018 web

  isf Dnr 2018-011 Granskningsplan 2018 Granskningsplan 2018 Dnr 2018-0011 - En ... samordningsförbundens verksamhet ... 16 - Försäkringskassans processföring ... 17 3 Förmåner till barn och familjer ... 19 3.1 Pågående granskningar ... 19 Försäkringskassans handläggning av familjeförmåner inom EU ... 19 Innehåll Uppföljning av 2016 års reform om underhållsbidrag och underhållsskyldighet ...

 • 5544 3myndighetsdatalag sou 2015 39

  REMISSVAR 1 (5) Datum Diarienummer 2015-11-16 2015-87 Justitiedepartementet - Grundlagsenheten - Att ... samordningsförbund som bildas av - Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommuner och landsting enligt - lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser har - ett behov av att behandla personuppgifter, både inom ramen för sin 2 (5) - verksamhet och för ...

 • 2787 3behandling av personuppgifter vid inspektionen for socialforsäkringen m.m. ds 2011-4

  REMISSYTTRANDE 1(37) adress Box 202, 101 24 Stockholm besöksadress Fleminggatan 7 telefon 08 58 00 15 00 fax 08 58 00 15 90 ... samordningsförbund kommer att omfattas av den föreslagna bestämmelsen. Kunskapen om effekterna av olika samverkansinsatser är i dag mycket begränsad, och det finns därför ett stort behov av att utvärdera sådana insatser. Detta framhålls även av regeringen i ...

 • Rutiner för övergång från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen - Inspektionen för socialförsäkringen

  Rutiner för övergång från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen - Delrapport - Rapport 2011:6 ISF har som svar på ett regeringsuppdrag genomfört en granskning av Försäkringskassans tillämpning av den nya sjukskrivningsprocessen. Särskilt har ... insatser hos Arbetsför- medlingen. För att bättre tillgodose individens behov av stöd i övergången bör rutinerna utvecklas ...

 • Aktivitetsersättning till trettio års ålder - vad händer sedan? - Inspektionen för socialförsäkringen

  Aktivitetsersättning till trettio års ålder - vad händer sedan? - Rapport 2017:5 Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har granskat vad som händer då personer med aktivitetsersättning fyller 30 år och ... också en utgångspunkt i arbetet med att motivera den försäkrade till att frivilligt delta i aktiviteter. Försäkringskassan bör även öka kunskapen om vilka typer ...

 • Årlig rapport 2011 - Inspektionen för socialförsäkringen

  Årlig rapport 2011 - Rapport 2012:2 Inspektionen för socialförsäkringen ska enligt sin instruktion i en särskild årlig rapport samla ... sjukskrivningsmiljardens konstruktion har lett till förändringar. Regeringsuppdraget om handläggningen av arbetsskadeförsäkringen föranledde Försäkringskassan att genomföra en egen analys, som bland annat resulterade i att man drog tillbaka ...

 • 4130 3arsredovisning ar 2012

  HHefds Årsredovisning 2012 Dnr 2013-37 2(60) 3(60) Innehåll ... Samordningsförbunden. Där höll man bland annat ett seminarium om - uppföljning och utvärdering med utgångspunkt i de rapporter inspektionen - publicerat på området. Den hölls i Karlstad och var arrangerad av Nation- ella rådet tillsammans med samordningsförbundet Samspelet. Jenny Kärrholm har vidare varit delaktig ...

 • 4560 3unga som varken arbetar eller studerar sou 2013-74 dnr 2013-172

  REMISSYTTRANDE 1(7) adress Box 202, 101 24 Stockholm besöksadress Fleminggatan 7 telefon 08 58 00 15 00 fax ... samordningsförbundens insatser till unga ska tillsättas under - åren 2015-2017, avsnitt 11.7. ISF anser dock att en nationell samordnare - även bör verka för systematisk och likformig dokumentation av förbundens - insatser och resultat av insatser för unga som varken ...

 • Förstärkta rehabiliteringsinsatser i samverkan - Inspektionen för socialförsäkringen

  Förstärkta rehabiliteringsinsatser i samverkan - En granskning av Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens utvecklingsarbete - Rapport 2013:3 ISF har granskat hur Försäkringskassans och Arbetsförmedlingen arbetar med att ... båda myndigheterna på ett övergripande plan har agerat i linje med regeringens uppdrag. Samtidigt är de redovisade förändringarna inte mer omfattande ...

 • 5737 3arkivmyndighet for finansiell samordning

  REMISSVAR 1 (1) Datum Diarienummer 2016-05-23 2016-0045 Enheten för sjukförmåner - Jenny Lindblad ... samordningsförbund fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen - ska ligga på en arkivmyndighet i en av de kommuner som är medlem i - förbundet istället för på kommunstyrelsen. ISF tillstyrker också förslaget att lagen (2003:1217) om fortsatt lokal - försöksverksamhet med ...

 • 3198 3arsredovisning ar 2011 pdf

  Årsredovisning 2011 Dnr 2012-40 2(52) 3(52) Innehåll Generaldirektörens förord ... samordningsförbundens insatser ... 26 4(52) 7.7 Beslut om arbetsskada ur ett jämställdhetsperspektiv - livränta till - följd av sjukdom ... 27 7.8 Effekter av tidiga insatser för sjukskrivna ... 27 7.9 Arbetslivsinriktad rehabilitering ... 28 7.10 Kostnader ... 28 8 Pensioner och ekonomisk trygghet ...

Fler resultatsidor

1 2 3 Nästa

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.