Sök på webbplatsen

Rapporter

Här hittar du de rapporter som publicerats inom området. Här samlas rapporter som avser ohälsorelaterade förmåner och samverkan. Använd vår sökfunktion för att söka bland samtliga ämnesområden och publikationstyper.

Sjukförmåner

Nummer Titel Publicerad
2019:9 Hel sjukersättning från 19 års ålder – En granskning av Försäkringskassans tillämpning av regeländringen från den 1 februari 2017 2019-06
2019:5 Förenklat läkarintyg och inflödet till sjukförsäkringen – En analys av effekterna på vårdenhetsnivå och regionnivå 2019-03
2018:12 Ökning av antalet personer som får beslut om indragen sjukpenning – En redovisning av vad som kännetecknar gruppen försäkrade som får sin sjukpenning indragen 2018-05
2018:11 Steglös avräkning – En analys av arbetsutbudet för personer med sjukersättning som har använt steglös avräkning 2018-05
2018:9 Social problematik och sjukskrivning – En analys av sambandet mellan allvarliga livshändelser och sjukskrivning under tidsperioden 1995–2015 2018-05
2018:8 Social problematik och sjukskrivning – handläggning – En granskning av Försäkringskassans arbete med att identifiera social problematik i handläggningen av sjukskrivningsärenden 2018-05
2018:7 Försäkrad men utan ersättning – En granskning av underutnyttjandet av den kollektivavtalade sjukförsäkringen 2018-03
2017:17 Arbetsresor i stället för sjukpenning – En granskning av Försäkringskassans utredning av merkostnader för arbetsresor i sjukpenningärenden 2017-12
2017:9 Bedömningar vid 90 och 180 dagar i rehabiliteringskedjan – En kommentar om hur Försäkringskassan kan förbättra sjukskrivningsprocessen 2017-06
2017:5 Aktivitetsersättning till trettio års ålder – vad händer sedan? 2017-04
2016:14 Förenklat läkarintyg – Försäkringskassans hantering av införandet 2016-11
2016:13 Läkares sjukskrivning av kvinnor och män 2016-10
2016:5 Nekad sjukpenning för inrikes och utrikes födda 2016-04
2016:4 Aktivitetsförmågeutredningar (AFU) behöver kvalitetssäkras – Ett genusperspektiv 2016-03
2015:17 Försäkringsmedicinska rådgivares roll i enskilda ärenden 2015-12
2015:14 Kravet på varaktighet vid arbetsskadelivränta 2015-11
2015:10 Effekter av intensifierad handläggning för långtidssjukskrivna – En utvärdering av Försäkringskassans Pila-projekt 2015-10
2015:8 Aktivitetsförmågeutredningar (AFU) 2015-08
2015:6 Offentlig och kollektivavtalad sjukförsäkring – Institutionell utveckling under 30 år 2015-06
2015:5 Tidsgränserna i sjukförsäkringen 2015-05
2015:4 Arbetsgivares medfinansieringsansvar i sjukförsäkringen – Hur påverkades varaktigheten i sjukskrivningen? 2015-05
2014:25 Tillämpningen av lagstiftningen om graviditetspenning – En uppföljning 2014-11
2014:22 Sjukfrånvaro och psykiatriska diagnoser 2014-11
2014:20 Sjukfrånvaro över generationer 2014-10
2014:17 Vårdvalets effekter på sjukskrivningar 2014-10
2014:13 Förnyad utredning av sjukersättning 2014-06
2014:5 Läkarintygens betydelse för sjukfrånvaron – En registerstudie av till Försäkringskassan inkomna läkarintyg 2014-04
2014:1 Effekterna av handläggarnas attityder på sjukskrivningstiderna 2014-01
2013:7 Young Adults on Disability Benefits - A Study of Seven European Countries 2013-11
2013:16 Försäkringskassans handläggning av sjukpenning ur ett jämställdhetsperspektiv 2013-11
2013:14 Den fria rörligheten inom EU och rätten till sjukpenning 2013-10
2013 Den låga rörligheten mellan sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen – Underlagsrapport till den parlamentariska socialförsäkringsutredningen 2013-09
2013:11 Sjukskrivningsmiljarden – Landstingets syn på ekonomiska incitament för att påverka sjukfrånvaron 2013-08
2013:10 Sju dagars karens i sjukförsäkringen för egenföretagare – En effektutvärdering av reformen juli 2010 2013-06
2013:9 Att handlägga sjukförsäkringen – Uppfattningar om roller och regelverk 2013-06
2013:7 Unga förtidspensionärer – Studie av sju europeiska länder 2013-04
2013:6 Personer som uppnått maximal tid i sjukförsäkringen – Vilka är de och vad händer efteråt? 2013-04
2013:3 Förstärkta rehabiliteringsinsatser i samverkan – En granskning av Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens utvecklingsarbete 2013-02
2013:1 När sjukpenning nekas 2013-01
2012:17 Rehabiliteringsgarantin 2012-12
2012:9 Arbetsgivare i små företag – En intervjustudie om deras erfarenheter av sjukskrivningsprocessen 2012-04
2012:8 Sjukfrånvaro och vård av barn bland företagare – En analys av utvecklingen under 2000-talet 2012-04
2012:7 Långtidssjukfrånvaro hos föräldrar och deras barn 2012-03
2012:1 Aktivitetsersättning – Från förlängd skolgång till nedsatt arbetsförmåga 2012-02
2011 Arbetslivsinriktad rehabilitering – Underlagsrapport till den parlamentariska socialförsäkringsutredningen 2011-12
2011:17 Effekter av tidiga insatser för sjukskrivna 2011-12
2011:15 Beslut om arbetsskada ur ett jämställdhetsperspektiv – Livränta till följd av sjukdom 2011-10
2011:14 Stöd för utvärdering av samordningsförbundens insatser 2011-10
2011:13 Uppföljning av sjukskrivningsmiljarden 2010 2011-09
2011:11 Gruppkonsultationer – En undersökning om den nya arbetsmetoden inom den försäkringsmedicinska verksamheten 2011-07
2011:10 Unga med aktivitetsersättning – Den senaste utvecklingen och hypoteser om orsakerna till utvecklingen 2011-07
2011:8 Försäkringskassans hantering av underlag för beslut om sjukpenning 2011-05
2011:7 Beslut om sjukersättning – Delrapport 2011-05
2011:6 Rutiner för övergång från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen – Delrapport 2011-05
2011:5 Bedömning av arbetsförmåga vid de fasta tidsgränserna – Delrapport 2011-05
2011:4 Försäkringskassans tillämpning av den nya sjukskrivningsprocessen – Huvudrapport 2011-05
2010:6 Regionala skillnader i sjukförsäkringens utfall – En analys av utvecklingen 1996-2010 2010-09
2010:2 Samverkan inom socialförsäkringen – En sammanställning av uppföljnings- och utvärderingsrapporter inom verksamheter finansierade med samverkansmedel 2010-05
2010:1 Rehabiliteringskedjans effekter på sjukskrivningstiderna 2010-01

Sök publikation

Sök bland våra publikationer

Beställa rapport

Du kan enkelt ladda ner rapporter som pdf-fil eller beställa tryckta rapporter kostnadsfritt.

Gå in på respektive rapport och gör din beställning via länken till höger på sidan.

Postadress: Box 1056, 405 22 Göteborg

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 010-174 15 00

Fax:

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.