Sök på webbplatsen

Remissvar

Titel Beteckning Referens Publicerad
En karensdag mindre i arbetslöshetsförsäkringen Ds 2017:55 A2017/01136/A 2017-12
Personuppgiftsbehandling m.m. i samband med försäkringsmedicinska utredningar S2016/07117/SF 2017-12
Ändrad retroaktivitet avseende efterlevandestöd S2017/06357/FST 2017-12
Nytt åldersdifferentierat underhållsstöd och direktåtkomst för Försäkringskassan S2017/06379/FST 2017-12
Kompletterande promemoria till betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål SOU 2017:50 U2017/04494/F 2017-12
Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa SOU 2017:47 S2017/03553/FS 2017-12
Slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård Fi2017/03709/S1 2017-11
Ändringar i vissa författningar inom Finansdepartementets ansvarsområde med anledning av EU:s dataskyddsreform Ds 2017:40 Fi2017/03287/ESA 2017-11
Dataskydd inom Socialdepartementets verksamhetsområde – en anpassning till EU:s dataskyddsförordning SOU 2017:66 S2017/04726/SAM 2017-11
Stärkt skydd av sjukpenninggrundande inkomst för studerande S2017/04463/SF 2017-10
Så stärker vi den personliga integriteten SOU 2017:52 Ju2017/05090 2017-10
På lika villkor! Delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen SOU 2017:43 S2017/03349/FST 2017-10
Amerikansk inresekontroll vid utresa från Sverige SOU 2017:58 2017-09
Eletroniska fakturor vid offentlig upphandling Ds 2017:31 Fi2017/02886/DF 2017-09
Kvalificerad välfärdsbrottslighet – förebygga, förhindra, upptäcka och beivra SOU 2017:37 2017-09
Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål SOU 2017:50 2017-09
Kvalitet i välfärden – bättre upphandling och uppföljning SOU 2017:38 Fi2017/02150/K 2017-09
Samlad kunskap – stärkt handläggning SOU 2017:25 2017-08
Betänkandet Svensk social trygghet i en globaliserad värld SOU 2017:5 S2017/00606/SF 2017-08
Ny dataskyddslag SOU 2017:39 2017-08
Förslag om införande av tre fjärdedels nivå för närståendepenning (Promemoria 2017-05-24) S2017/03211/SF 2017-08
Ett nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö SOU 2017:28 2017-08
Karensavdrag – en mer rättvis självrisk Ds 2017:18 S2017/02900/SF 2017-08
För en god och jämlik hälsa – En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket SOU 2017:4 S2017/00671/FS 2017-06
Ändrade regler om retroaktivitet avseende efterlevandestöd DS 2017:11 S2017/01878/FST 2017-06
Enklare att överföra premiepensionsrätt samt upphävande av föreskrifter om hustrutillägg S2017/01130/SF 2017-06
Sjukpenning i avvaktan på slutligt beslut DS 2017:4 S2017/01463/SF 2017-06
Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete Ds 2017:9 2017-05
Sänkt skatt för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning Fi2017/01367/S1 2017-05
Ett modernare utsökningsförfarande SOU 2016:81 Ju2016/08502/L2 2017-04
Åldersdifferentierat underhållsstöd och höjt grundavdrag för bidragsskyldiga föräldrar Ds 2017:2 S2017/01262/FST 2017-03
Nationell läkemedelslista Ds 2016:44 S2017/00117/FS 2017-03
Nya regler i arbetslöshetsförsäkringen om bland annat förtroendeuppdrag och uttag av pension Ds 2016:47 A2016/02514/A 2017-03
Välfärdsutredningens delbetänkande Ordning och reda i välfärden SOU 2016:78 2017-02
Stärkt ställning för arbetskraftsinvandrare på arbetsmarknaden SOU 2016:91 Ju2016/09057/EMA 2017-02
Ansvar för de försäkringsmedicinska utredningarna S2016/07117/SF 2017-02
Förslag till lag om ändring i 51 kap. 11 § socialförsäkringsbalken S2016/07902/FST 2017-02
Fastställande av inkomst av kapital vid beräkning av bostadstillägg samt utvidgad möjlighet för interimistiska beslut avseende ålderspension och ersättning till efterlevande S2016/07888/SF 2017-02
Promemoria: Förslag om ändrad beräkning av livränta vid arbetsskada S2016/07087/SF 2017-01
EU-kommissionens förslag till ändringar i förordningarna 883/2004 och 987/2009 2017-01
Fokus premiepension SOU 2016:61 2017-01

Postadress: Box 1056, 405 22 Göteborg

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 010-174 15 00

Fax:

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.