Sök på webbplatsen

Uppföljning av Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens kvalitetsutvecklingsmodeller

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) ska granska Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens kvalitetsutvecklingsmodeller. Granskningen är ett regeringsuppdrag.

Bakgrund

Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten har kvalitetsutvecklingsmodeller som i stora drag liknar varandra. Båda myndigheterna går igenom handlagda ärenden individuellt eller i team på lokal nivå. Myndigheterna gör också riktade kvalitetsuppföljningar på central nivå av förmåner där kvaliteten behöver analyseras närmare. Andra delar i utvecklingsmodellerna handlar om att finna möjligheter till kvalitetsförbättring med hjälp av olika indikatorer på kvalitet. Modellerna utgör grunden i myndigheternas arbete med att följa upp och utveckla kvaliteten i handläggningen.

Försäkringskassan har använt sin modell under ett antal år, men den är fortfarande under utveckling. Pensionsmyndigheten håller på att införa sin modell. 

Syfte

Syftet med granskningen är att analysera Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens kvalitetsutvecklingsmodeller för att se om de på ett ändamålsenligt sätt visar kvaliteten i handläggningen.

ISF kommer både att analysera i vilken mån modellerna visar kvaliteten, och hur de fungerar som en grund för att utveckla kvaliteten. I detta uppdrag koncentreras analysen till den rättsliga kvaliteten, det vill säga om det fattas rätt beslut i försäkringsärendena och att beslutet blir detsamma oavsett vilken handläggare som fattat beslutet.

Följande frågor kommer att analyseras:

  • Vad är syftet med kvalitetsmodellerna idag och har detta förändrats sedan de infördes?
  • Hur är respektive kvalitetsmodell uppbyggd? Hur ser de olika delarna ut?
  • Hur kompletterar de olika delarna i modellerna varandra?
  • Finns det delar av myndigheternas handläggning av ärenden som inte ingår i modellerna?
  • Hur fungerar modellerna i arbetet med att utveckla kvaliteten i handläggningen?
  • Hur fungerar modellerna för att bedöma hur kvaliteten i handläggningen har utvecklats?
  • Går det att förena kvalitetsutveckling och kvalitetsuppföljning i en och samma modell?
  • Vilka är skillnaderna mellan modellerna på Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten och kan dessa skillnader förklaras med myndigheternas olika ansvarsområden?

 

Projektfakta

Regeringsuppdrag

Ämnesområden

Socialförsäkring

Kontaktperson

Magnus Medelberg Telefon: 08-58 00 15 22

Planerad publicering

  • 2018-01-31

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.