Sök på webbplatsen

Skillnad i utträde från arbetsmarknaden mellan kvinnor och män

Regeringen har gett Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) i uppdrag att studera skillnader i utträde från arbetsmarknaden.

ISF ska undersöka vilka skillnader som finns mellan kvinnor och män samt mellan olika grupper på arbetsmarknaden i när och på vilket sätt de lämnar arbetsmarknaden. ISF ska även jämföra olika utträdesmått och redogöra för hur och varför dessa skiljer sig åt i utfall.

Bakgrund

Arbetslivets längd är en avgörande faktor för den slutliga pensionen och därmed också av betydelse för jämställda pensioner. Skillnader i utträde från arbetsmarknaden bidrar, vid sidan av t.ex. inkomstskillnader ett givet år, till skilda pensionsutfall. Att få kunskap om hur utträdesmönstren är därmed centralt för att analysera utfallsskillnader i ett livsinkomstbaserat pensionssystem. I promemorian Jämställda pensioner? (Ds 2016:19) fanns en analys av skillnader i utträdesålder mellan könen och hur det skilde sig åt mellan olika yrkesgrupper. Under remitteringen av promemorian påtalades från flera remissinstanser behovet av fortsatt analys på temat utträde.

Det finns idag en rad olika sätt att mäta utträde från arbetsmarknaden som alla berör temat på olika sätt. Pensionsmyndigheten redovisar t.ex. på återkommande basis olika sådana mått, kallade utträdesålder respektive medelpensioneringsålder. Vidare presenterar OECD mätningar över utträdesåldern. I uppdraget ingår att belysa skillnader mellan dessa olika sätt att mäta.

Regeringen vill ytterligare belysa aspekter på temat utträde arbetsmarknaden. Som ett komplement till de mått Pensionsmyndigheten redovisar, som många bygger på tvärsnittsdata för ett givet år, är en longitudinell ansats lämplig. Bland annat för möjligheten att studera olika flöden, men även för att åldersmässigt kunna bestämma det individuella utträdet.

Uppdraget är en fortsättning på uppdraget Skillnader och spridning i pensionsutfall för kvinnor och män som lämnades i regeringsbrevet för 2016 (redovisat i ISF Rapport 2017:8).

Relaterade publikationer

Projektfakta

Regeringsuppdrag

Ämnesområden

Pension

Kontaktperson

Marcela Cohen Birman Telefon: 08-58 00 15 71

Planerad publicering

  • 2018-05-16

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.