Sök på webbplatsen

Jämställdhetsintegrering vid ISF

ISF har fått i uppdrag av regeringen att jämställdhetsintegrera myndighetens verksamhet. ISF ska senast den 31 oktober 2016 redovisa en plan för hur myndigheten avser att utveckla arbetet.

Riksdagen har beslutat om ett övergripande jämställdhetspolitiskt mål (prop. 2008/09:1, bet. 2008/09:AU1, rskr. 2008/09:115) som innebär att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Till detta mål har fyra delmål knutits:

  • En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet.
  • Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.
  • Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor.
  • Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

ISF har, som en av 59 myndigheter och en organisation, fått regeringens uppdrag att arbeta med jämställdhetsintegrering som metod för att bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. Planen ska beskriva på vilket sätt jämställdhet ska integreras i myndighetens ordinarie verksamhet, exempelvis i myndighetens styrprocesser. Planen ska också innehålla identifierade utvecklingsbehov och mål samt aktiviteter som myndigheten avser att vidta och genomföra åren 2017–2018. Redovisning av aktiviteter och resultat ska ske i myndighetens årsredovisningar för 2017 och 2018.

Planen kommer att läggas ut på webbplatsen så snart den är överlämnad till regeringen.

Kontaktperson

Catarina Eklundh Ahlgren

Telefon: 08-58 00 15 50

ISF:s handlingsplan

Plan för jämställdhetsintegrering 2016–2018

Publicerad 2016-10-31

 

Postadress: Box 1056, 405 22 Göteborg

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 010-174 15 00

Fax:

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.