Sök på webbplatsen

ISF.s integritetspolicy

Personuppgiftsansvar

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF, org.nr 202100-6248) är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter och ansvarar för att personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

Offentlighetsprincipen

ISF är en statlig myndighet. Meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. 

De lagliga grunderna för behandling av personuppgifter

För att behandla personuppgifter måste det finnas stöd i dataskyddsförordningen (GDPR) och kompletterande lagstiftning, en så kallad rättslig grund.

ISF behandlar främst personuppgifter i sin tillsyns- och granskningsverksamhet men också i myndighetens övriga verksamhet. ISF inhämtar främst personuppgifter från Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten men även från andra myndigheter, organisationer och enskilda. Den rättsliga grunden för ISF:s behandlingar är vanligtvis att de är nödvändiga för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller för att fullgöra en rättslig förpliktelse. Ett fåtal behandlingar hos ISF grundar sig på samtycke (se nedan).

Alla behandlingar av personuppgifter hos ISF finns beskrivna i en förteckning. Det gör att ISF på ett systematiskt sätt kan kontrollera att behandlingar har en rättslig grund. För tillgång till förteckningen kontakta ISF:s dataskyddsombud (se kontaktuppgifter nedan).

Insamling och behandling av personuppgifter i kärnverksamheten

ISF samlar endast in och behandlar personuppgifter som är relevanta för de i myndighetens instruktion angivna ändamålen systemtillsyn och effektivitetsgranskning samt för myndighetens stödverksamhet.

Så här behandlar ISF personuppgifter om anställda och uppdragstagare

Som arbetsgivare får ISF lagligt behandla personuppgifter om anställda och uppdragstagare i den utsträckning det är nödvändigt för att fullgöra anställnings- eller uppdragsavtalet.

Så här behandlar ISF personuppgifter om arbetssökande

Personuppgifterna används endast för rekryteringsändamål och är endast åtkomliga för personer som arbetar med rekrytering. Du som ansöker om tjänster via ISF:s rekryteringsverktyg samtycker till personuppgiftsbehandling via webben. Den rättsliga grunden för ISF:s behandling är samtycke. Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke.

Dina uppgifter i samband med ansökan, CV, personligt brev och annan information som du lämnar kommer att lagras i rekryteringsdatabasen i två år efter att rekryteringsärendet avslutats enligt gällande gallringsföreskrifter.

Personuppgifterna för den som anställs kommer att bevaras.

ISF använder sig här av ett så kallat personuppgiftsbiträde.

Så här behandlar ISF personuppgifter vid beställning av informationsmaterial, nyhetsbrev, prenumerationer

Personuppgifter (namn, adress och e-post) som lämnas i samband med en prenumeration eller beställning av informationsmaterial sparas bara så länge som du är prenumerant eller så länge det krävs för att kunna göra utskicket eller beställningen. Du samtycker till personuppgiftsbehandlingen och kan närsomhelst avsluta din prenumeration. Den rättsliga grunden för ISF:s behandling är samtycke. Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke.

Ändra eller avsluta din prenumeration på inspsf.se

Personuppgifter (namn, adress, telefonnummer och e-post) som lämnas i samband med anmälningar till utbildningar, konferenser och andra evenemang sparas bara så länge som det krävs för administrationen av utbildningen eller konferensen.

I vissa fall använder ISF sig av s.k. personuppgiftsbiträde.

Lagringstider

Personuppgifter rensas, gallras eller avidentifieras regelbundet. De personuppgifter ISF samlar in behandlas för olika ändamål och sparas därmed under olika lång tid beroende på vad de ska användas till och skyldigheter enligt lag. Personuppgifter sparas dock aldrig under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka de behandlas.

Anställdas personuppgifter raderas kort tid efter det att anställningen avslutats. Det avser exempelvis arbetstagarens e-postkonto eller uppgifter om arbetstagare på webbplatser. Andra personuppgifter kan det vara nödvändigt att bevara under en längre tid, exempelvis uppgifter som är nödvändiga för utbetalning av pension.

Lämnas personuppgifter ut till andra mottagare?

Personuppgifter kan komma att lämnas ut till:

  1. Anställda vid ISF
  2. Den som i enlighet med offentlighetsprincipen begär att få del av allmänna handlingar eller uppgifter med stöd av tryckfrihetsförordningen, dock under förutsättning att uppgifterna inte omfattas av sekretess

Personuppgifter hos ISF kommer inte att överföras till tredje land

ISF säljer inte personuppgifter till tredje part.

I ISF:s verksamhet används ett antal olika it-tjänster och it-system. Vissa system är installerade lokalt hos oss och det är bara ISF:s personal som har tillgång till personuppgifterna i dem. I dessa fall sker ingen överföring till tredje part. Vissa system är installerade hos leverantören och då överförs personuppgifter till leverantören. I dessa fall är leverantören personuppgiftsbiträde och hanterar personuppgifterna på ISF:s uppdrag och enligt våra instruktioner och ett upprättat personuppgiftsbiträdesavtal.

Säkerhetsåtgärder

ISF vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att all information som myndigheten behandlar skyddas från obehörig åtkomst, förändring och förstörelse.

All utveckling av våra system, tjänster och verksamhet i övrigt sker med respekt för den personliga integriteten och med beaktande av GDPR och kompletterande lagstiftning.

Informationssäkerhet på webben och spårning

Temporära sessionscookies används på ISF:s webbplats för att kunna hantera beställningar av tryckt material, så att din varukorg följer med dig under hela ditt besök.

En annan cookie sparas i din enhet vid personlig anpassning av webbsidan, för att inställningarna ska finnas kvar vid framtida besök.

I övrigt sparas inga cookies.

Dina rättigheter

ISF ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

ISF kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller komplettera personuppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Beroende på vilken laglig grund behandlingen bygger på har du rätt till radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre behövs för de ändamål de samlats in för. Det kan dock finnas lagkrav som gör att ISF inte omedelbart kan radera dina personuppgifter.

Beroende på vilken laglig grund behandlingen bygger på så kan du ha rätt att invända mot den behandling av dina personuppgifter som ISF utför. Det kan dock finnas lagkrav som gör att du inte har rätt att göra invändning mot en viss behandling.

Du har rätt att föra fram eventuella klagomål angående ISF:s behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

Begäran om registerutdrag

Du har rätt att få gratis information, i form av ett så kallat registerutdrag, om egna personuppgifter som behandlas av ISF.

Kontakta oss skriftligen (brev eller e-post) samt ange ditt namn, personnummer, postadress, telefonnummer och e-postadress. Utdraget sänds till din folkbokföringsadress. Du kan få informationen i elektronisk form.

Observera att ISF i många projekt inom tillsyn- och granskningsverksamheten behandlar personuppgifter som inte direkt går att knyta till enskilda registrerade. Det beror på att vi sällan behandlar uppgifter om t.ex. namn eller personnummer. Dina möjligheter att utnyttja din rätt till registerutdrag kan därför vara begränsade.

 

Kontakt

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig samt dataskyddsombud

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig, Inspektionen för socialförsäkringen
Box 202 
101 24 Stockholm
 

Dataskyddsombud

Inspektionen för socialförsäkringen
Att: Hanna Westgård 
Box 202 
101 24 Stockholm

Tel: 08-58 00 15 82

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.