Sök på webbplatsen

Uppföljning av tidsgränserna i sjukförsäkringen

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har inlett en uppföljning av tidsgränserna i sjukförsäkringen. Uppföljningen är egeninitierad.

Syftet med uppföljningen är att undersöka hur den stigande sjukfrånvaron sedan år 2010 är relaterad till i vilken utsträckning sjukskrivningarna avslutas i anslutning till tidsgränserna i sjukförsäkringen. Särskilt fokus är på tidsperioden 2014–2016.

1. Hur har sannolikheten att avsluta ett sjukfall vid tidsgränserna i rehabiliteringskedjan utvecklats sedan de infördes juli 2008?

2. Hur stor del av ökningen i antalet pågående sjukfall beror på förändrat inflöde respektive förändrad varaktighet vid olika längdklasser och tidpunkter?

Bakgrund

Det har snart gått 10 år sedan ”en reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete” (prop. 2007/08:136) presenterades och de nya sjukförsäkringsreglerna trädde i kraft. De viktigaste förändringarna var fasta tidsgränser för bedömning av arbetsförmågan för rätten till sjukpenning, en bortre tidsgräns för antal dagar som sjukpenning kunde beviljas (upphörde att gälla den 1 februari 2016), borttagande av den tidsbegränsade sjukersättningen och striktare villkor för att beviljas sjukersättning. Regeländringarna förstärkte en redan pågående nedåtgående trend i sjukskrivningarna (ISF rapport 2010:1). Sedan år 2010 har antalet sjukskrivna med sjukpenning ökat samtidigt som antalet med sjukersättning har fortsatt att minska.

År 2015 publicerade ISF en rapport (2015:5) om tidsgränserna i sjukförsäkringen, som svar på ett regeringsuppdrag. I rapporten konstaterades att andelen sjukskrivningar som avslutas i samband med att tidsgränserna nås ökade fram till och med år 2011, men att den därefter har minskat. Denna minskning sammanföll med en minskning i Försäkringskassans benägenhet att genomföra 90- och 180-dagarsprövningar. Slutsatsen var att det är sannolikt att den försämrade regeltillämpningen är en delförklaring till de allt längre sjukskrivningarna och den högre sjukfrånvaron under de senaste åren.

Sedan dess registrerar Försäkringskassan fler 90- och 180-dagarsprövningar. Försäkringskassans statistik över pågående sjukfall visar dock att sjukskrivningarna fortsätter att öka, även om ökningstakten har börjat avta något. Det är därför av vikt att fortsätta följa utvecklingen och dess orsaker.

Projektfakta

Ämnesområden

Sjukförmån

Kontaktperson

Niklas Österlund Telefon: 08-58 00 15 52

Planerad publicering

  • 2018-10-31

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.