Sök på webbplatsen

Inspektionens uppdrag

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har till uppgift att genom systemtillsyn och effektivitetsgranskning värna rättssäkerheten och effektiviteten inom socialförsäkringsområdet. ISF har en central roll inom socialförsäkringsområdet genom att ISF ska bidra till att rätt ersättning betalas ut till rätt person i tid. För tilltron till socialförsäkringen är det enligt regeringen nödvändigt att säkerställa en effektiv handläggningsprocess samt att förhindra felaktiga utbetalningar och obehörigt nyttjande av försäkringen.

Vilken typ av granskning genomförs?

Med systemtillsyn avses granskning av om tillsynsobjektets egna system för styrning och kontroll säkerställer en korrekt och enhetlig tillämpning av det regelverk som tillsynsobjektet ska tillämpa.

Med effektivitetsgranskning avses granskning av om tillsynsobjektets verksamhet fungerar effektivt med utgångspunkt i det statliga åtagandet.

Med någon förenkling kan man säga att systemtillsyn i huvudsak är inriktad på rättssäkerhet, medan effektivitetsgranskningen fokuserar på effektiviteten hos den granskade verksamheten. I praktiken går rättssäkerhets- och effektivitetsaspekter i varandra, och en typisk granskning kommer därför att innehålla både tillsyns- och effektivitetsrelaterade inslag. Tillsynsgranskningar kan ge uppslag till effektivitetsgranskningar och vice versa. Det är därför av stort värde att båda typerna av verksamhet bedrivs inom samma myndighet.

Vem och vad granskas?

Inom ISF:s granskningsområde ingår i första hand tre myndigheter: Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Även gränsområden mot kommuner och landsting, samverkansformer liksom kollektiva och privata försäkringar som påverkar hur den statliga försäkringen fungerar kan bli föremål för granskningar. Följande uppgifter ingår däremot inte i myndighetens uppdrag:

  • ISF har inte till uppgift att ta ställning i enskilda ärenden
  • ISF har ingen normerande funktion och inte heller några sanktionsmöjligheter
  • ISF ska inte företräda staten i juridiska frågor som gäller socialförsäkringen
  • ISF har inte heller något generellt informationsansvar mot allmänheten avseende lagstiftningen eller administrationen av socialförsäkringen.

 Mer information om myndighetens uppdrag kan du läsa om under styrdokument.

Granskningsplan 2018

I granskningsplanen kan du läsa om den huvudsakliga inriktningen för verksamheten under året.

2018 års granskningsplan finner du här:

Ladda ner

Årlig rapport

I en årlig rapport samlar ISF varje år de viktigaste iakttagelserna vid systemtillsynen och effektivitetsgranskningen under det gångna verksamhetsåret.

Årlig rapport 2016

Årlig rapport 2015

Årlig rapport 2014

Årlig rapport 2013

Årlig rapport 2012

Årlig rapport 2011

Årlig rapport 2010

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.